สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087654

    เอกสารขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 1-5

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบต.ต้องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ต้องใช้แบบเอกสาร 1-5 ส่วนการปรับปรุงยุบเลิกตำแหน่งใช้แบบเอกสาร 1-6 อย่ากทราบว่าเราอ้างอิงหนังสือสั่งการ/ระเบียบใด สำหรับแบบเอกสารเหล่านี้ค่ะ

ถามโดย : วิภาสิงห์ไทย ( antika_rtg@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 15:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดำเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 70 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 09:27 ]