สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087648

    การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องทิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดให้ผู้นั้นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.ท. กำหนด หากตำแหน่งใดยังไม่ได้กำหนด ให้ ก.ท.จ. อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงาน ก.ท. ทราบ ซึ่ง ก.ท. ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมแล้ว ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว 63 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงว่าตำแหน่งที่มีการประกาศหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้จนกว่าจะผ่านการอบรมใช่หรือไม่ครับ หรือสามารถแต่งตั้งได้แล้วค่อยเข้ารับการอบรมเหมือนเดิม

ถามโดย : นายสันติสุขทองปากพนัง ( santisook-1@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 13:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว191 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/03/2566 เวลา 13:59 ]