สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087647

    การจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในกรณีลูกจ้างประจำลาออกก่อนครบกำหนดเกษียณอายุ (ลาออกระหว่างปี) และขอเบิกบำเหน็จลูกจ้างประจำ อปท.ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2548 ช้อ 90 (2) ได้หรือไม่

ถามโดย : รัชนน ( asdd_194@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 12:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ ต้องทำขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบฯ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 13:44 ]