สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087646

    ที่ดินกำลังปลูกบ้านอยู่อาศัย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ที่ดินกำลังปลูกบ้านอยู่อาศัย ต้องคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 0.02% หรือ 0.3% คะ

ถามโดย : กาญณชาชักเรือง ( kannachach@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 09:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ม. 37 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ประกอบ ข้อ 4 ของประกาศ กค. และ มท. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ลว. 30 ม.ค. 63 กำหนดให้การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยด้วย ดังนั้น ที่ดินที่กำลังปลูกบ้านอยู่อาศัย จึงถือเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย โดยเสียภาษีในส่วนของที่ดินในอัตราเริ่มต้น 0.02%

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 16:01 ]