สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087639

    การรับโอนนักวิชาการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีเทศบาลจะรับโอนนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.บรรจุครั้งแรกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 สังกัด สำนักงานตณะกรรมการดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 49 2. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 (รวมดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ 4 ปี 7 เดือน) 3. ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.xxx เขต 1 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 65 โดยเป็นผู้มีคุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ กคศ.รับรองทั้งสองคุณวุฒิ ขอสอบถามว่าเทศบาลสามารถรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการได้หรือไม่

ถามโดย : Attakridwaithong ( attakrid.want@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 14/03/2566 เวลา 17:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ขอให้ท่านดำเนินการหารือผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 15:23 ]