สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086990

    การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. ผู้เช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ ขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์ อยากถามว่า เทศบาลต้องแจ้งเวียนรายชื่อผู้เช่ารายนี้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานหรือไม่ และจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร

ถามโดย : นิตยาฤทธิเดช ( sirada.pasta@gmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 16:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การทิ้งงานเป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ 02-026-5800

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 11:24 ]