สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086983

    เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ปี 2565 แต่แจ้งเปลี่ยนแปลงปี 2566

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ยื่นแบบ ภ.ด.ส. 5 แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ว่า ได้เปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 หากตรวจสอบแล้วเป็นจริงตามที่ผู้เสียภาษ๊แจ้งมา ปีภาษี 2566 จะประเมินภาษีเป็นการใช้ประโยชน์อื่นหรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย? เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 4 วรรคท้าย กำหนดให้ประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป คือ ปี 2567

ถามโดย : พัสกรวุฒิโอฬารกุล ( chitachai0639@gmail.com )  IP 203.155.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 14:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ม.9 และ ม.37 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 ม.ค. เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยเสียภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ ประกอบกับ ม.33 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ กำหนดให้ผู้เสียภาษีแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว กรณีผู้เสียภาษีได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 ซึ่งอยู่ภายในกำหนด 60 วัน หาก อปท. ตรวจสอบแล้วพบว่าในวันที่ 1 ม.ค. 66 ผู้เสียภาษีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จริงตามที่แจ้ง ในปีภาษี 2566 อปท. จึงต้องประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์จริงในประเภทการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 09:38 ]