สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086982

    เป็นทางสาธารณะหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ทาง(ผ่านที่ดินของเอกชน) ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรมานาน เกือบ 10 ปี กรณีนี้ ถือว่าทาง(ผ่านที่ดินของเอกชน) ตกเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วหรือไม่ อปท.สามารถเข้าไปกำกับดูแล และนำงบประมาณไปพัฒนาทางดังกล่าวให้ดีขึ้นได้หรือไม่

ถามโดย : KRIRKT-2519 ( Beeble2091@gmail.com )  IP 2001:fb1:105:6c7b:3dcf:2f88:d44b:c073.  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 13:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 12:11 ] เอกสารแนบ