สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086980

    ขอหารือเรื่องค่าตอบแทนการแสดงวันเด้็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณีจะจ่ายค่าตอบแทนการแสดงจะตั้งหนี้หมวดอย่างไร

ถามโดย : อมลวรรณเกษสาคร ( ketchanat2516@gmail.com )  IP 2403:6200:8846:8982:49a6:ad89:9977:aadc.  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 11:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9049

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 14:30 ]