สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086979

    ขอหารือการปฏิบัติตาม รระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงินฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.ได้รับใบแจ้งหนีค่าไฟฟ้าของเดือน มกราคม 65 เมื่อเดือน ธันวาคม 65 จึงขอสอบถามรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณใด และต้องขอทำความตกลงกับ ผวจ ยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 56 หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : ศุภการกาญจนคช ( ikarnsolate@live.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 10:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ี่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/01/2566 เวลา 14:33 ]