สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086977

    การเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามระเบียบว่าด้วยการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะ ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน ปี2564 กรณีส่งนักกีฬาไปแข่งขันกับอปท.อื่น สามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ได้หรือไม่ ??

ถามโดย : นายพงษ์เทพวัชรกุล ( Pohmeen.3@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 10:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 10:12 ]