สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086976

    การขอให้ติดตั้งป้ายห้ามจอด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีประชาชนขอให้เทศบาลฯ ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถ บริเวณซอยเข้าบ้าน เนื่องจากมีรถจำนวนมากจอดขวางทำให้เข้า-ออกไม่ได้ เทศบาลฯ สามารถเข้าไปดำเนินติดตั้งป้ายได้หรือไม่ โดยอาศัยอำนาจใด

ถามโดย : อภิญญา- ( apinya_svc@hotmail.co.th )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 08:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา 50(2) และ (2/1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล โดยการจัดให้มีและบำรุงทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร ดังนั้น หากเทศบาลติดตั้งป้ายห้ามจอดรถบริเวณซอยอันเป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือการดูแลการจราจร ย่อมมีอำนาจดำเนินการได้ตามกฎหมายดังกล่าว

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 12:16 ]