สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086974

    ค่าจ้างเอกชน จัดโครงการฝึกอบ รวมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 27 ระบุว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรม ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ คำถาม ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมตามข้อ 27 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในข้อ 12 (16 รายการ) ตามระเบียบดังกล่าวหรือไม่ หรือค่าจัดจ้างการฝึกอบรมเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ตามข้อ 11 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมโดยดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ถามโดย : วิเชียรสุรเวคิน ( paphai.hr@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 18:08 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 20:08 ]