สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086972

    คำชี้แจงงบประมาณ กรณีสำนักงบประมาณบังคับใช้ราคามาตรฐานครุกัณฑ์ฉบับปัจจุบัน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2565 สภาเทศบาลได้อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และได้อนุมัติให้กันเงินไว้เปิกจ่ายในปีดัดไป โดยที่คำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติได้อ้างอิงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน2564 ต่อมา สำนักงบประมาณได้แจ้งให้ใช้ราคามาตรฐานฉบับเดือนธันวาคม 2565 อนึ่ง การบังคับใช้มาตรฐานคุรภัณฑ์ฉบับปัจจุบันไม่กระทบต่องบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แต่อย่างใด อยากทราบว่ากรณีนี้เทศบาลจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในส่วนของการอ้างอิงราคามาตรฐานหรือไม่ หากต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจของใคร ตามระเบียบข้อใด ขอบคุณคะ

ถามโดย : อาณดาวราลีวณิช ( kullawanich55@gmail.com )  IP 171.5.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 16:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 16:20 ]