สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086971

    การจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรียนถามดังนี้ครับ ด้วยมีข้าราชการได้บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกที่ อบต ตรวจ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ อบต หนองไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 1มิถุนายน2565 ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการท่านนี้ปฏิบัติงานที่ อบต ตรวจ รวม 8 เดือน ก่่อนย้าย ถามท่านว่า ข้าราชการท่านนี้ต้องรับโบนัสที่ อบต ตรวจเต็มจำนวน 1ปี หรือรับโบนัส จำนวน 8 เดือน ขอปรึกษาด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

ถามโดย : จำนงค์หมื่นพล ( chamnongengineering@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 หรือเพื่อให้เกิดความชัดเจนกรุณาติดต่อ 0657167596

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 16:38 ]