สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086969

    การจ่ายค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

คำถาม : กรณีอบต.มีโครงการก่อสรา้งอาคาร งบประมาณ 12-19 ล้านบาท การจ่ายค่าออกแบบก่อสรา้งอาคารจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 นั้น ค่าจ้างออกแบบก่อสรา้งอาคารต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดคะ เฉพาะเจาะจงหรืออีบิดดิ้ง (กรณีค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารไม่เกิน 500,000.-บาท)

ถามโดย : อริสานาเมือง ( kattyalice.2554@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9045 ต่อ 1504

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 14:29 ]