สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086968

    อปท.สามารถเบิกจ่ายค่า Google workspace ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากเทศบาลฯ มีความจำเป็นในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) จึงจำเป็นต้องเช่าโดเมน จากGoogle (Google workspace) แต่Google ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ จะเบิกจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : ฉัตรชัย อภิรัตนานุสรณ์ ( chadchai791@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:32 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3707 ลว.24มิ.ย.63 เรื่อง การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินของ อปท.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 13:51 ]