สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086966

    จ้างเหมาบริการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะจ้างเหมาบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงานกองช่าง เนื่องจากปริมาณงานมาก กองช่างมีเพียง ผู้อำนวยการกองช่างคนเดียว ทำให้การควบคุมงานก่อสร้าง งานเขียนแบบแปลนก่อสร้าง ไม่สามารถทำงานได้ตามกำหนดระยะเวลา จึงจะจ้าง 2คน คนที่ 1 จ้าง 15,000 บาท คนที่2 จ้าง 12,000 บาท ขอสอบถามว่าเทศบาลสามารถจ้างได้หรือไม่ ขอความกรุณาตอบคำถาม หรือช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการดำเนินการด้วย ขอบคุณคะ

ถามโดย : ผ่องพรรณ รัชบัวชุม ( phongpan.th2515@gmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โทร 02-2419000 ต่อ 1522, 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:25 ]