สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086965

    ที่ดิน นสล. ในเขตป่าสงวน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลมีโครงการก่อสร้างอาคารในที่ นสล. แต่เมื่อตราจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ นสล. ดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงขอสอบถามว่า เทศบาลต้องดำเนินการขอใช้พื้นที่กับทั้ง 2 หน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ (ที่ นสล. ขอใช้พื้นที่ผ่านที่ดินจังหวัด , ที่ป่าสงวนแห่งชาติขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้) หรือเทศบาลต้องขออนุญาตใช้พื้นที่แค่หน่วยงานเดียว คือ ขอใช้ที่ นสล. ผ่านสำนักงานที่ดินเท่านั้น เพราะถือว่าที่ดังกล่าวได้ดำเนินการแแกสำรวจกันแนวเขตออกจากพื้นที่ป่าเป็นที่ นสล. แล้ว

ถามโดย : KRIRKT-2519 ( Beeble2091@gmail.com )  IP 58.11.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ที่ดินสาธารณประโยชน์ กับพื้นที่เขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มีเงื่อนไขที่ต่างกัน หากเป็นพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดด้วย

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 10:09 ]