สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086964

    การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 กรณี อบต.มีการกำหนดตำแหน่งพนักงานใน ศพด. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต้องดำเนินการขอปรับปรุงชื่อตำแหน่งโดยต้องขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อ ก.อบต.จังหวัด หรือปรับปรุงชื่อตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้เลยค่ะ

ถามโดย : PandaPachong ( lin_031034@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 14:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือดังกล่าว ได้ซักซ้อมว่า หากมีตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่งผู้ช่่วยครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้ตรงกับหนังสือสั่งการดังกล่าว

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 16:12 ]