สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086963

    การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ อปท.มีการเปิดตลาดแห่งใหม่ อปท.สามารถเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการได้หรือไม่ ถ้าได้จะตั้งเบิกจากโครงการฯหรือเบิกจากหมวดค่าใช้สอย

ถามโดย : จารุณีศรีภา ( mai2m@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 14:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:13 ]