สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086962

    การดำเนินการต่าง ๆ ของ อปท. ในที่สาธารณประโยชน์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1.ทต.จะดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสถานที่ดำเนินโครงการอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) เป็นเวลา 7 วัน อยากทราบว่า ทต.จะดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ จะต้องขออนุญาตหน่วยงานใดก่อนหรือไม่ 2. ทต.ได้ออกเทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และออกประกาศกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว อยากทราบว่าการออกประกาศดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่ และต้องขออนุญาตไปยังหน่วยงานอีกหรือไม่

ถามโดย : เอกราชไมตรีแพน ( Kung_juju2@hotmail.com )  IP 171.97.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 14:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และข้อ 6 และข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น แต่ไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดิน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้สอบถามสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:18 ]