สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086961

    การเบิกค่าตอบแทนตาม ว.85

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถามนะคับ กรณีผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.) ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ หรือตรงกับวันที่ผู้รับจ้างหยุดงาน กรณีแบบนี้ ช่างผู้ควบคุมงาน กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ สามารถเบิกค่าตอบแทน ตาม ว.85 ในวันดังกล่าวได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : รณภพแผ้วพลสง ( kati_ting04@hotmail.com )  IP 2403:6200:8927:7d79:b9b7:f1f7:773:5eb0.  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 14:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:23 ]