สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086960

    การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ สามารถเบิกให้ใช้จ่ายให้บุคคลภายนอกได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสนามก่อนการแข่งขัน สามารถเบิกให้ใช้จ่ายให้บุคคลภายนอกได้หรือไม่ ถ้าได้สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบเดินทางไปราชการใช่หรือไม่ 2.)ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามกรณี แข่งไม่เต็มวันมีแนวทางพิจารณาการเบิกอย่างไร 3.) ค่าจ้างเหมาในการจ้างการแสดงในวันเปิดงานก๊ฬา เบิกได้หรือไม่ ถ้าได้ถือปฏิบัติตาม ว119 ตาราง 2 ข้อ 15 ใช่หรือไม่

ถามโดย : จารุณีศรีภา ( mai2m@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 14:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้ออง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:14 ]