สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086957

    การซ่อมแซมสีรถยนต์ส่วนกลาง (การทำสีใหม่ทั้งคัน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถามเจ้าหน้าที่ ด้วยทางหน่วยงานจะมีการซ่อมแซมสีรถใหม่ ด้วยสีรถหลุดลอก ขึ้นสนิม และเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงขอสอบถามแนวทาง ว่าจะต้องเบิก-จ่าย ในหมวดไหนของข้อบัญญัติ (หมวดค่าใช้สอย ประเภทซ่อมแซมรถ หรือ งบลงทุน ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครับ) แล้วจำเป็นต้องนำเข้าให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนไหมครับ (เป็นรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถกระบะ 4 ประตู)

ถามโดย : ปรเมศโควสุรัตน์ ( paramet_met@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 12:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรม สถ. ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 จำแนกการ "ทำสีใหม่ทั้งคัน" ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:41 ]