สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086955

    การทำสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อปท. แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้มาทำสัญญาจ้าง แต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาการคลอดบุตร (ตามแพทย์นัด) อปท. จะมีแนวทางในการทำสัญญาจ้างเช่นใดบ้าง ครับ

ถามโดย : สมพร นวนนุ่น ( spnn_naunnoon@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 11:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 10:35 ]