สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086950

    เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding มีประธานกรรมการ และกรรมการ แต่มีพัสดุเข้าร่วมประชุมด้วยในการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลสามารถนำเจ้าหน้าที่พัสดุที่เข้าร่วมประชุมเบิกค่าตอบแทนได้ไหม

ถามโดย : สุนีย์โตเขียว ( detnarong43@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 10:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 11:26 ]