สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086945

    โครงการทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามค่ะ 1.กรณี อบต.สามารถทำโครงการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวได้หรือไม่ 2.กรณี อบต.ขอความร่วมมือกับทางปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการผ่าตัด โดย อบต.เป็นผู้ดำเนินการจัดหา อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ อบต.สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ปฏิบัติ และสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัุติงานกรมปศุสัตว์ได้หรือไม่ 3. กรณที่ อบต.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการทำการผ่าตัดทำหมัน อบต.ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดใด รายจ่ายประเภทใด ค่ะ

ถามโดย : ทิพเนตรทวีวรโชติ ( tippanade_16@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 10:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาสอบถาม "กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น" เกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 14:09 ]