สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086943

    การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2566

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีผู้สูงอายุปัจจุบันได้รับเงินบำเหน็จรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน ตามแบบคำขอลงทะ่เบีบนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในหน้าที่ 2 ช่องความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ได้รับลงทะเบียนแล้วเลือกข้อ "เป็นผู้ที่รอตรวจสอบคุณสมบัติ ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ" เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เข้าใจในหน้าที่นี้ จึงขอถามว่า ในส่วนของความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินั้น สมควรเลือกข้อ 1. สมควรรับลงทะเบียน หรือข้อ 2. ไม่สมควรรับลงทะเบียน เพื่อจะได้เสนอนายกต่อไป

ถามโดย : ศศินันท์เพ็ชรนพรัตน์ ( n.nok1439@gmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 10:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต(กง.พศ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4132

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 27/01/2566 เวลา 11:36 ]