สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086939

    เงินประจำตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามเกี่ยวกับการขอรับเงินประจำตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น (วุฒิเนติ) 1. มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง (ขอละเอียดๆ) 2. ต้องเป็นชำนาญการก่อน2ปีแล้วจึงขอรับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ 3. ประเมินชำนาญการพร้อมขอรับเงินประจำแหน่งได้หรือไม่ ใช้ผลงานเดียวกันได้หรือไม่

ถามโดย : ศิริปัญญา ( siri.khim5@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 23/01/2566 เวลา 15:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว128 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/01/2566 เวลา 16:13 ]