สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086938

    การเบิกจ่ายตามระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามนิยามข้อระเบียบ "การจัดกิจกรรมสาธารณะ" หมายความว่า การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นิยามนี้ ความหมายนี้รวมถึงอำนาจหน้าที่ท้องถิ่น ตาม พรบ.เทศบาล ,พรบ.กระจายอำนาจ และตามรัฐธรรมนูญ สอบถามว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพ กิจกรรมตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบนี้ได้หรือไม่

ถามโดย : DusitSuvanchavee ( dusit.ball@gmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 23/01/2566 เวลา 14:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022410000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:21 ]