สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086325

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้นำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านโดยมีข้อเท็จจริงดังนี้ 1.คู่สมรสได้ทำการกู้เงินแต่เพียงผู้เดียวและได้ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้นกับสถาบันการเงิน 2.คู่สมรสเป็นข้าราชการไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเนื่องจากทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกันโดยข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสแต่พักอาศัยอยู่จริงในบ้านหลังที่ผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่/อย่างไร

ถามโดย : จรัญสุชาติพงษ์ ( chararsu@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 11:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 16:24 ]