สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086319

    การจ้างเหมาติดตั้งการ์ดเรล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบจ.จะจ้างเหมาติดตั้งการ์ดเรล บนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามข้อบัญญัติ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร วิศวกรรมจราจร ฯลฯ อบจ.จะติดตั้งการ์ดเรล ตามโครงการความปลอดภัยทางถนน สามารถทำได้หรือไม่

ถามโดย : ภัทรินทร์ทองชุม ( sirirattongchum@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 10:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. หากซื้อสำเร็จรูป ตั้งจ่ายงบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 2. หากจ้างทำตามเเบบที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/12/2565 เวลา 13:33 ]