สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086317

    เงินเดือนของพนักงานจ้างมีเพดานตันไหมค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากสอบถามว่า เพดานขั้นสูงสุดของเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจของ อปท. คือเท่าไหร่ค่ะ มีตันไหม หรือขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนข้าราชการ

ถามโดย : วรกาญจน์ไชยโย ( aitoulek3332@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 09:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ท่านปฏิบัติตามประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 28/11/2565 เวลา 09:41 ]