สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086314

    การบรรจุกรณีพิเศษโควิด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การบรรจุกรณีพิเศษโควิด รายชื่อตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ซึ่งปัจจุบันพนักงานจ้างตามรายชื่อ เป็น จ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างตามระเบียบพัสดุโดยใช้เงินบำรุงฯในการจ้าง ถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่คะ

ถามโดย : อัจฉราแสงอนุรักษ์ ( lew-lew@msn.com )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 17:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม ข้อ 3 ของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานในสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพืเศษ พ.ศ. 2565 ถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ถ. และ ก.อบต. แจ้งไป แต่ต้องให้จังหวัดและอปท. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนดำเนิการคัดเลือกครับ ตามหนังสือ มท 0809.2/ว 96 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4217 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 10:51 ]