สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086310

    การดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

1. หาก อปท. จะดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แล้วมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ จะต้องนำโครงการทั้งหมด ที่ประกาศในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เดิม มาปรับตามแบบ ผ.01, แบบ ผ.01/1, แบบ ผ.02, แบบ ผ.02/1, แบบ ผ.02/2 และแบบ ผ.03 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลว. 19 สิงหาคม 2565 หรือไม่ . 2. หาก อปท. จะดำเนินการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จะต้องใช้รูปแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือแบบตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01, แบบ ผ.01/1, แบบ ผ.02, แบบ ผ.02/1, แบบ ผ.02/2 และแบบ ผ.03) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลว. 14 ธันวาคม 2563 หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลว. 14 ธันวาคม 2563

ถามโดย : วิชชากรตรึกตรอง ( chonburi.yuttasat@gmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 13:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 01/12/2565 เวลา 11:07 ]