สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086309

    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (ตำแหน่งผอ.กอง) อัตราเงินเดือน 76,220 บาทและจะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2566 ต้องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม.ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่เกษียณอายุราชการใช่ไหมครับ

ถามโดย : จรัญสุชาติพงษ์ ( chararsu@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 12:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราของประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง คือ 1.เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 2.ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และได้ ทช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ ป.ม. ในปีที่เกษียณอายุราชการ ถ้าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 3 ข้อนี้ สามารถเสนอขอชั้น ป.ม. มาในปี 2566

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 16:37 ]