สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086308

    การเบิกค่าห้องพักในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถาม กรณีนายกเทศมนตรี ผอ.กอง และพนักงานเทศบาลประเภท วิชาการและทั่วไป เดินทางทางไปราชการที่เดียวกัน ต้องการแยกห้องพักเป็นห้องพักเดียว เบิกจ่ายตามจริง 1.สามารถกระทำได้หรือไม่ ใครทำได้บ้าง ใครทำไม่ได้บ้าง 2.สืบเนื่องจากข้อที่ 1 ถ้ากระทำได้ โดยอ้างเหตุผลและระเบียบข้อใดในการเบิกจ่าย หมายเหตุ เป็นเพศชายล้วน

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 11:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 16:05 ]