สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086307

    ยืมเงินค่าลงทะเบีนอบรมของมหาวิทยาลัยฯ อยากสอบถามว่านำสำเนาใบฝากธนาคารที่โอนเงินให้มหาวิทยาลัยมาส่งส่งใช้ได้มั้ยคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1581 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร อยากสอบถาม กรณีที่ยืมเงินค่าลงทะเบียนโดยผู้จัดฝึกอบรมเป็นมหาวิทยาลัยฯ เทศบาลสามารถนำสำเนาใบฝากเงินที่โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วมาส่งใช้เงินยืมได้เลยใช้มั้ยคะ

ถามโดย : สุพัฒน์ตรามะโนสด ( Supattramanosod@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 11:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9049

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 12:55 ]