สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086304

    ค่าตอบแทน วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้ว่า ต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ข้าพเจ้าจึงขอสอบถามว่า หากข้าพเจ้าอยู่ในระดับชำนาญการ ครบ 2 ปีแล้วและ ได้รับได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามัญสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าสามารถขอรับเงินประจำตำแหน่งได้หรือไม่

ถามโดย : ปรียาภัทร์กึ่งเลี่ยน ( ิbow_chu5234@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 10:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 09:00 ]