สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086302

    การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตาม ว119 ตาราง 2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตาม ว119 ตาราง 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปก่อน แล้วมาเบิกในนามของผู้สำรองจ่ายได้หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ธนวรรณจันทฤทธิื ( ิbeepin0504@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 09:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 16:05 ]