สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086292

    การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ (ข้าราชการการเมือง)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ ตำแหน่ง นายก / ประธานสภา / สมาชิกสภา ผู้รับรองชั้นต้น ในแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ฯ คือใคร

ถามโดย : momodox ( maymaydox@gmail.com )  IP 2403:6200:8841:6adf:e8f5:56a5:11ef:bd80.  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 19:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0809.3/ว3689 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 09:51 ]