สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086288

    การโอนเงินผ่าน App ธนาคาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ 2547 ข้อ 27 นั้น ไม่ได้ระบุวิธีการนำส่งเงินฝากธนาคาร หน่วยงาน อปท. สามารถใช้แอปธนาคารของเจ้าหน้าที่ในกองคลัง ซึ่งมีเงินในบัญชีฝากเข้าบัญชีหน่วยงานภายในวันนั้น ได้หรือไม่ โดยใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านแอป มาแนบเป็นหลักฐาน โดยมีบันทึกข้อความขออนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ถามโดย : มัญชสาหน่อสกูล ( manchasanorsakul@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 15:40 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 11:37 ]