สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086287

    การเช่ากล้องวงจรปิดกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากทาง อบต.มีโครงการที่จะเช่ากล้องวงจรปิดกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการเช่า จำนวน 2 ปีงบประมาณ จำนวน 4 จุด ๆ ละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 8 ตัว โดยคิดค่าเช่าตัวละ 2,000 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ขอสอบถามดังนี้ 1. ในการดำเนินการดังกล่าวต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณหรือไม่ (ตามระเบียบฯ งบประมาณ ข้อ 37) 2. ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ปี 2560 ในการใส่งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการต้องใส่จำนวน 1 ปี หรือ 2 ปี

ถามโดย : ประภาพรสุขชูศรี ( thunyaluk@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 14:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 16:27 ]