สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086286

    วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

จ้างซ่อมพัสดุ (ซ่อมรถ) ที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประเมินราคาค่าซ่อมได้ ข้อความนี้ปรากฏอยู่ใน พรบ.60 มาตรา 56 (1) ซ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก แต่กรณีนี้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เราสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้หรือไม่ และจำเป็นต้องสืบราคา 3 รายหรือไม่ (ถ้าใช้เฉพาะเจาะจง อ้างอิงกฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1) ใช่หรือไม่คะ

ถามโดย : ภัสวรินทร์ธนาธิปวรพัฒน์ ( kanpetch_2519@hotmail.com )  IP 2403:6200:88a2:9a86:a5c9:e703:410b:3a0a.  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 13:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 13:46 ]