สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086283

    สอบถามค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน กรณีคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและต่างก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านโดยคู่สมรสได้กู้เงินจากสถาบันการเงินแต่เพียงผู้เดียว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินมาเบิกได้หรือไม่อย่างไร หรือต้องให้คู่สมรสเป็นผู้ขอเบิก

ถามโดย : จรัญสุชาติพงษ์ ( chararsu@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 11:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 14:21 ]