สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086281

    การเบิกจ่ายงบประมาณ ในงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตาม หนังสือ มท 0808.2/ว1905 เรื่องรูปแบบการจำแนกงบประมาณ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว อยู่ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ ขอสอบถามดังนี้ 1. โดย อบต.ได้ตั้งโครงการจัดป้ายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว อยู่ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ ขอสอบถามว่า โครงการดังกล่าวควรให้ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสังกัด สำนักปลัด เป็นผู้จัดทำโครงการ และเป็นผู้วางฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ใช่ใหมครับ มิใช่ให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้จัดทำโครงการ และวางฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ความเห็น ของ อบต.ถูกต้องใช่ใหมครับ เนื่องจาก แม้จะงานดังกล่าวจะอยู่ใน แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ แต่สำนักกองต่างๆ ก็มาสามารถมาตั้งเบิกได้ใช่ใหมครับ

ถามโดย : นายกูลวัสส์วิเศษยิ่ง ( freelifelocal@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 11:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 16:26 ]