สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086276

    การเบิกค่าห้องพักในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามครับ กรณี ผอ.กองเดินทางไปอบรมกับ พนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ต้องการแยกห้องพักเป็นพักเดียวเบิกตามที่จ่ายจริง สามารถกระทำได้หรือไม่

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ประสานสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 06:49 ]