สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086272

    การจัดซื้อจ้ดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอทราบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่เกิดจากอุทกภัย สามารถใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วน ตาม ข้อ 79 วรรคสอง ได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องจักรของหน่วยงานดำเนินการเอง

ถามโดย : วรางคณากาหลง ( oyeipai@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 15:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาเจ้าหน้าที่ โทร 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 16:15 ]