สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086270

    การเบิกค่าตรายาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานจะจัดทำตรายางชื่อและตำแหน่ง (เป็นตรายางเฉพาะไม่มีการจำหน่ายในร้านค้า) จะเบิกจากค่าวัสดุหรือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตาม ว 1095

ถามโดย : ทิมทงทอง ( thamthamdee@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 15:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 14:01 ]